ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Εγκύκλιο προς τους Εφημερίους των Ιερών Ναών και τις Μοναστικές Αδελφότητες της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης απέστειλε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, κατόπιν των νεοτέρων συνθηκών και εξ’ αφορμής της εξελίξεως των γεγονότων ενημερώνει το ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ.  1371/619/17.03.2020 Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά του οποίου διαβιβάζεται η ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 2867/Υ1 Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση, δημοσιευθεῖσα στὸ ΦΕΚ Β’ 872/16.03.2020 μὲ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευ-σης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν στοὺς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα ἀπὸ 16.03.2020 ἕως 30.03.2020». Δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται προσωρινῶς:

i) ἡ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας καὶ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων
τῆς Βαπτίσεως, τῆς Ἐξομολογήσεως, τοῦ Εὐχελαίου,
ii) κάθε εἴδους ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἤτοι τῶν καθ’ ἡμέραν
ἀκολουθιῶν (Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνο),
iii) τῶν ἐκτάκτων ἀκολουθιῶν, ἤτοι Χαιρετισμῶν, Παρακλήσεων, Ἁγιασμῶν, Μνημοσύνων καὶ
iv) γενικῶς ὁποιασδήποτε ἱεροπραξίας.
Ο Ιερός μας Ναός θα παραμείνει ανοικτός τις καθημερινές κατά τις πρωινές ώρες 8 με 10:30 και το απόγευμα 5:30 με 7 ενώ την Κυριακή 8:30 π.μ. με 12 το μεσημέρι.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου
Προς
ἅπαντας τους πανοσιολογιωτάτους
και αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους,
τους ἱερολογιωτάτους Διακόνους,
καὶ τις Μοναστικες Ἀδελφότητες,
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα
Ἀγαπητοὶ Πατέρες, καὶ ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί,
Ἀπευθύνομαι μὲ ἰδιαίτερη πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη προς ὅλους σας καὶ πάλι, γιὰ τὸ μεῖζον θέμα τῆς δοκιμασίας ποὺ ἐνέσκηψε στην Πατρίδα μας. Πρόκειται για τὸ ξεχωριστὸ ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19) καὶ εἰδικώτερα τὴν συμβολὴ ὅλων μας στὴν προσπάθεια για την πρόληψη ἐξαπλώσεως τῆς ἐπιδημικῆς αὐτῆς νόσου.
Κατόπιν τῶν νεωτέρων συνθηκῶν καὶ ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἐξελίξεως τῶν γεγονότων, σᾶς ἐνημερώνομε καὶ διαπέμπομε τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ.
1371/619/17.03.2020 Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ τοῦ ὁποίου διαβιβάζεται ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 2867/Υ1 Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση, δημοσιευθεῖσα στὸ ΦΕΚ Β’ 872/16.03.2020 μὲ θέμα: «Ἐπιβολὴ τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν στος χώρους λατρείας γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.03.2020 ἕως 30.03.2020».
Συμφώνως πρὸς τὴν ὡς ἄνω Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση (Ἄρθρο μόνο, παρ.1) «ἀπαγορεύεται προσωρινὰ ἡ τέλεση κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας (κάθε εἴδους καὶ κάθε νομικοῦ, κανονικοῦ καὶ ἐν γένει θρησκευτικοῦ καθεστῶτος ναῶν καὶ παρεκκλησίων, εὐκτηρίων οἴκων, τεμενῶν κ.λ.π.) κάθε δόγματος καὶ θρησκείας, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καὶ χωρητικότητάς τους, στὸ σύνολο τῆς Ἐπικράτειας, γιὰ προληπτικοὺς λόγους δημόσιας ὑγείας καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.03.2020 ἕως 30.03.2020,  κατὰ τὰ ἀναφερόμενα στὶς σχετικὲς εἰσηγήσεις τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Προστασίας Δημόσιας Ὑγείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19». Καθὼς πρόκειται γιὰ μέτρα καθόλου εὐχάριστα, ἀλλὰ λαμβανόμενα σὲ κατάσταση ἐξαιρετικῆς διακινδυνεύσεως καὶ ἐλπίζομε προσωρινῶς, ἐπισημαίνεται πρός ἅπαντας ὅτι ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως συνάγονται τά κάτωθι:
1. Δεν μᾶς ἐπιτρέπεται προσωρινῶς:
i) ἡ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας καὶ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων
τῆς Βαπτίσεως, τῆς Ἐξομολογήσεως, τοῦ Εὐχελαίου,
ii) κάθε εἴδους ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἤτοι τῶν καθ’ ἡμέραν
ἀκολουθιῶν (Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός, Ἀπόδει-
πνο),
iii) τῶν ἐκτάκτων ἀκολουθιῶν, ἤτοι Χαιρετισμῶν, Παρακλή-
σεων, Ἁγιασμῶν, Μνημοσύνων καὶ
iv) γενικῶς ὁποιασδήποτε ἱεροπραξίας,
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τους χώρους λατρείας, ἐνοριακοὺς καὶ προσκυνηματικοὺς ναούς, παρεκκλήσια, ἐξωκκλήσια, καθὼς καὶκοιμητηριακούς, ἱδρυματικοὺς καὶ ἰδιωτικοὺς ναούς, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καὶ χωρητικότητός τους, γιὰ προληπτικοὺς λόγους δημόσιας ὑγείας καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.03.2020 ἕως καὶ 30.03.2020.
2. Οἱ ναοὶ θὰ παραμένουν ἀνοικτοί, κατὰ τὶς πρωινὲς καὶἀπογευματινὲς ὧρες, σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἐφημερίου ἱερέως καὶ θὰ ἐπιτρέπεται μόνο ἡ προσέλευση πιστῶν, γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ μὲ βραχεία παραμονή τους στὸν χῶρο λατρείας. Ἐφιστᾶται ἡ εὐθύνη τῶν ἁρμοδίων γιὰ τὴν διασφάλιση ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τῶν εἰδικότερων μέτρων ἀσφαλείας, δηλαδὴ τῆς τηρήσεως τῆς ἀναλογίας τοῦ ἑνὸς ἀτόμου ἀνὰ 10 τ.μ. ἐπιφανείας καὶ μὲ ἐλάχιστη ἀπόσταση τὰ δύο (2) μέτρα μεταξύ τους καὶ ὅλων τῶν μέτρων ὑγιεινῆς ποὺ ἔχουν θεσπίσει οἱ ἁρμόδιες ἀρχές. Στὶς εἰσόδους τῶν χώρων λατρείας μὲ μέριμνα τῶν ὑπευθύνων θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει συσκευὴ μὲ ἀπολυμαντικὸ/ἀντισηπτικὸ ἢ ἰσοδύναμης δράσεως προϊόν, προς ἐλεύθερη χρήση ἀπὸ τοὺς πιστούς.
3. Ἀπαγορεύεται ἡ τέλεση κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροοπραξιῶν καὶ στὶς ἱερὲς Μονὲς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὡσαύτως οἱ ἱερε Μονές, κατὰτὸ ὡς ἄνω χρονικὸ διάστημα, θά παραμένουν κλειστές καὶ δεν θὰ δέχονται κοινὸ καὶ πιστούς σὲ ὀργανωμένες ἢ ἀτομικὲς ἐπισκέψεις.
4. Ὅσον ἀφορᾶ στίς κηδεῖες ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχὴ μόνο τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, τοῦ ἀπολύτως στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος καὶ τῶν προσώπων ποὺ ἐπιμελοῦνται τῆς ταφῆς, τηρουμένων τῶν ἀναγκαίων μέτρων προστασίας. Ἐξαιρετικῶς, τέλεση μνημοσύνου δύναται νὰ τελεσθεῖ ἐπὶ τοῦ τάφου μὲ τὴν συμμετοχὴ μόνο τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, καὶ τοῦ ἀπολύτως στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος. Ἐπίσης, ὀφείλομε νὰ γνωρίσωμε σὲ ὅλους, ὅτι σὲ περίπτωση παραβιάσεως τῶν ὡς ἄνω μέτρων προβλέπονται ἐκ τοῦ Νόμου βαρύτατες ποινὲς (βλ. ἄρ. 285 Ποιν. Κώδικος, «Παραβίαση μέτρων γιὰ την πρόληψη ἀσθενειῶν» σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν μὲ ἡμερομηνία 25.02.2020 Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου, ΦΕΚ Α’ 42/25.02.2020). Κατὰ συνέπεια, αὐτονόητο τυγχάνει πὼς ἡ τήρηση τῶν ὡς ἄνω μέτρων συνιστᾶ κατ’ ἀπόλυτο, τὴν προσωπικὴ εὐθύνη ἑκάστου ἐξ ὑμῶν γιὰ την ἐφαρμογή τους.
Μὲ την ἀγαθὴ ἐλπίδα ὅτι συντόμως θὰ ξεπεράσωμε κάθε κίνδυνο, πειρασμὸ καὶ δυσκολία, μὲ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στὸν Πανάγαθο Θεό μας καὶ την πάνσοφη Πρόνοιά Του, παρακαλῶ ὅλους νὰ διάγουμε ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐντονοτάτῃ προσευχῇ καὶ εὔχομαι καλὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ


X