Α’ Στάση Χαιρετισμών «Άγγελος πρωτοστάτης…»

Α’ Στάση Χαιρετισμών «Άγγελος πρωτοστάτης…»

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ιεροπρέπειας τελέσθηκε η Α’ στάσις των Χαιρετισμών στον πάνσεπτο Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου.

Για ακάμα μία φορά ο ευσεβής Λαός προσήλθε ομοθυμαδόν για να εκφράσει την ευλάβεια του προς το ιερό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, για να καταθέσει την ευγνωμοσύνη του για την συνεχή προστασία της υπερμάχου Στρατηγού που πάντοτε σκέπει με την αγάπη της το γένος των ανθρώπων.

«Ἄγγελος πρωτοστάτης,
οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε·
καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ,
σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε,
ἐξίστατο καὶ ἵστατο,
κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν τοιαῦτα·
Χαῖρε, δ’ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει,
χαῖρε, δι’ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις,
χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀθρωπίνοις λογισμοῖς,
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα,
χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον,
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Χαῖρε, δι’ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις,
χαῖρε, δι’ ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.»X